OŚWIADCZENIE AUTORA

Zgłaszając artykuł do "Aspektów", Autor oświadcza, iż dany tekst jest

wynikiem jego własnej twórczości i nie narusza praw autorskich innych

osób. Informujemy, że redakcja korzysta z systemu antyplagiatowego.

Tekst, który okaże się plagiatem lub będzie zawierał elementy łamiące

prawa autorskie innych osób, zostanie natychmiast odrzucony.

 

1. Wymogi wstępne

1. Prace przesłane do Redakcji powinny być rezultatem indywidualnej twórczości Autora.

2. Każdy z przesłanych tekstów powinien zawierać lead, czyli akapit wprowadzający, podający w skrócie najistotniejsze informacje dotyczące artykułu, który będzie widniał na początku publikacji. Zazwyczaj

podsumowuje on najważniejszy wątek tekstu dla czytelników, którzy nie chcą wnikać w szczegóły.

3. Tematyka tekstów publikowanych na „Aspektach” początkowo będzie ograniczała się do polityki, środowiska, kultury i społeczeństwa. Teksty udostępnione Redakcji powinny nawiązywać do wyżej wymienionych zagadnień. Wraz z rozwojem planowane jest stworzenie kolejnych działów, takich jak: sport, nauka, edukacja czy biznes.

4. Prace prosimy przesyłać wyłącznie na email redakcji: redakcja@aspekty.pl.

 

2. Wymogi techniczne tekstu

2.1. Forma

Aspekty cenią i szanują różnorodność twórczości Autorów. Redakcja publikuje teksty informacyjne, jak i publicystyczne, zaprezentowane w formie:

a) artykułów

b) recenzji

c) wiadomości

d) reportaży

e) felietonów

f) wywiadów

g) komentarzy

2.2. Objętość

Redakcja “Aspektów” wierzy, iż nie ilość, a jakość decyduje o wartości merytorycznej tekstu.

2.3. Format

Praca powinna być zapisana w jednym pliku o rozszerzeniu: .doc, .docx lub .pages.

2.3. Czcionka

Georgia 15.5, interlinia: 1.15, marginesy: 0.98 cali – ok.2,5 cm

Redakcja zwraca się z uprzejmą prośbą o justowanie dokumentów.

2.4. Inne

Autor proszony jest o wysłanie wraz z tekstem:

- Swojego imienia i nazwiska lub pseudonimu artystycznego. W przypadku gdy chce pozostać anonimowy proszony jest o wyraźne tego zaznaczenie.

- Lead’u - akapitu na początku tekstu mającego zachęcić czytelnika do kontynuowania lektury, podającego w skrócie najistotniejsze informacje dotyczące artykułu.

- Słów kluczowych („tagów”) – słów najściślej związanych z tematyką tekstu.

 

3. Uwagi

1. Należy przyjmować ogólnie przyjęte skróty (np. etc., itp., m.in.), a także zwyczajowo stosowane rok (r.), wiek (w.). Nazwy miesięcy należy podawać słownie (np. styczeń, sierpień). Zalecana formuła daty: 15 kwietnia 2021 r.

2. Tytuły książek, artykułów, prac itp. zapisywać należy kursywą, podobnie jak wyrazy obcojęzyczne, np. in flagranti, a propos, chyba że są to powszechnie obowiązujące nazwy (tzw. kalki językowe) np. faktoring, dealer, leasing. Wówczas zapisuje się je zgodnie z zasadami zapisu słów polskich.

3. Numerów oraz wypunktowania nie należy wprowadzać ręcznie. Należy zastosować funkcję „włącz/wyłącz wypunktowanie” lub „włącz/wyłącz numerację”.

4. Kropkę kończącą zdanie umieszcza się za znakiem cudzysłowu wówczas, gdy cytat jest uzupełnieniem zdania. W razie cytowania całego zdania, bez wprowadzenia do niego, kropkę stawia się przed znakiem cudzysłowu.

5. Do każdej recenzji Autor winien dodać metryczkę według poniższego schematu:

Tytuł:

Tytuł oryginalny:

Autor:

Tłumaczenie (z jęz. angielskiego):

Wydawca:

 

4. Przypisy

1. Forma przypisów w przypadku cytowania z materiałów książkowych:

Wzór: I. Nazwisko, Tytuł, t., Miejscowość rok wydania, s.

Przykład: J. Kowalski, O wymogach edytorskich, t. 2, Kraków 2015, s. 7.

2. Forma przypisu w przypadku cytatu z rozdziału w książce:

Wzór: I. Nazwisko (autora rozdziału), Tytuł rozdziału [w:] Tytuł książki, Nazwisko I. (autora książki), Miejscowość i rok wydania, s.

Przykład: P. Nowak, Zagadnienia podstawowe [w:] J. Kowalski, O wymogach edytorskich, t. 2, Kraków 2015, s. 7.

3. Forma przypisu w przypadku cytatu z artykułu w czasopiśmie ciągłym:

Wzór: I. Nazwisko (autora artykułu), Tytuł artykułu, „Nazwa czasopisma” Nr/Rok, s.

Przykład: J. Kowalski, O wymogach edytorskich, „Kurier Codzienny” 1(100)/2015, s. 7.

4. Forma przypisu w przypadku, gdy w tekście cytujemy źródło online:

Wzór: I. Nazwisko, Tytuł artykułu, „Tytuł” źródła np. portalu internetowego wraz z datą publikacji, adres linku bezpośredniego (dostęp z datą).

Przykład: J. Kowalski, O wymogach edytorskich, „Historia.org.pl” z 23 kwietnia 2015 r., https://historia.org.pl/ (dostęp 23 kwietnia 2015 r.).

5. Forma przypisu w przypadku cytatu z książki, która jest dziełem zbiorowym:

Wzór: I. Nazwisko (autora rozdziału), Tytuł rozdziału [w:] I. Nazwisko redaktora publikacji (red.), Tytuł publikacji, t. 2, Miejscowość data, s.

Przykład: P. Nowak, Zagadnienia podstawowe [w:] J. Kowalski (red.), O wymogach edytorskich, t. 2, Kraków 2015, s. 7.

6. Forma przypisu w przypadku, gdy pod rząd cytujemy dwa różne dzieła tego samego autora:

Wzór: Tenże, Tytuł, t. 2, Miejscowość data, s.

Przykład: Tenże, O wymogach edytorskich, t. 2, Kraków 2015, s. 8.

7. Forma przypisu w przypadku, gdy pod rząd cytujemy publikacje tego samego autora:

Wzór: I. Nazwisko, Początek tytułu, dz. cyt., s.

Przykład: Kowalski, O wymogach..., dz. cyt., s.

8. Forma przypisu w przypadku, gdy cytowana jest tylko jedna publikacja tego samego autora:

Wzór: I. Nazwisko, art. cyt., s.

Przykład: J. Kowalski, art. cyt., s. 7.

9. Forma przypisu w przypadku, gdy cytowana jest więcej niż jedna publikacja danego autora:

Wzór: I. Nazwisko, Początek tytułu, dz. cyt., s.

Przykład: J. Kowalski, O wymogach..., dz. cyt.,

10. W przypadku cytowania materiałów internetowych, należy cytować w następujący sposób:

Adres strony internetowej i data dostępu.

 

5. Bibliografia

1. Jeżeli Autor dołącza bibliografię powinna być ona uporządkowana w kolejności alfabetycznej wg nazwiska autora.

2. Alternatywnie Autor może dodać numery stron, z których korzystał.

3. Przykład:

Bibliografia:

Kowalski J., O wymogach edytorskich, t. 2, Kraków 2015. Nowak P.,

Edytorstwo, Kraków 2015.

Wojciechowski K., Edytor, Kraków 2015.

 

Redakcja „Aspekty – od Młodych dla Młodych” zobowiązuje

wszystkich Autorów do przestrzegania powyższych wymogów

edytorskich. W przypadku bagatelizowania powyższych wymagań,

Redakcja zastrzega sobie prawo do zwrócenia tekstu Autorowi w celu

dokonania poprawek.

 

DO GÓRY

wymogi edytorkskie
Kliknij, by otworzyć PDF

O NAS

KONTAKT

ZGŁOŚ PROBLEM

WSPÓŁPRACA

ZASADY PUBLIKACJI

WYMOGI EDYTORSKIE

©  2020 Wszelkie prawa zastrzeżone.
OD MŁODYCH, DLA MŁODYCH