PREAMBUŁA

Niniejszy regulamin określa zasady publikowania materiałów na stronie

internetowej czasopisma „Aspekty – od Młodych, dla Młodych”. Powstał on w

celu zachowania pełnej klarowności między Redakcją, a Autorami. Osoby

chcące opublikować swoją pracę na portalu, uprasza się o dokładne z nim

zapoznanie, gdyż nadesłanie materiału do redakcji jest jednoznaczne z jego

zaakceptowaniem. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, Redakcja

zaprasza do kontaktu poprzez pocztę elektroniczną: kontakt@aspekty.pl.

 

§ 1. DEFINICJE

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa o:

  1. Czasopiśmie – rozumie się przez to tytuł prasowy: „Aspekty – od Młodych, dla Młodych” wpisany do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod pozycją PR 20850.

  2. Wydawcy – rozumie się przez to wydawcę czasopisma „Aspekty –  od Młodych, dla Młodych”.

  3. Redakcji – rozumie się przez to redakcje czasopisma „Aspekty – od Młodych, dla Młodych” której pracą kieruje redaktor naczelny.

  4. Materiale – rozumie się przez to każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

  5. Tekście – rozumie się przez to przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze wyrażony w formie tekstu.

  6. Autorze – rozumie się przez to twórce lub twórczynie nadesłanego materiału.

  7. Portalu – rozumie się przez to stronę internetową czasopisma „Aspekty – od Młodych, dla Młodych” o adresie URL: „https://aspekty.pl”, wraz ze wszystkimi podstronami.

  8. Publikacji – rozumie się przez to zamieszczenie tekstu na portalu.
     

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Dostarczenie materiału do redakcji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Dostarczenie materiału do redakcji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jego publikację.

3. Dostarczenie materiału wraz ze swoimi danymi jest jednoznaczne z wyrażeniem przez autora zgody na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.

4. Autor oświadcza, iż nadesłany przez niego materiał jest zgodny z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83) oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami.

5. Autor oświadcza, iż jest wyłącznym twórcą nadesłanego materiału.

6. Autor oświadcza, iż dysponuje autorskimi prawami majątkowymi do nadesłanego materiału.

7. Autor w momencie dostarczenia materiału do redakcji przekazuje wydawcy autorskie prawa majątkowe do nadesłanego materiału.

8. Autor w momencie dostarczenia materiału do redakcji udziela wydawcy pełnej bezterminowej i nieodpłatnej licencji na wykorzystanie dostarczonego materiału na wszelkich polach eksploatacji.

9. Autor ma prawo zasugerować, w jakim dziale powinien zostać opublikowany tekst jego autorstwa.

10. Autor ma prawo do publikowania materiałów pod swoim nazwiskiem.

11. Autor, pragnący opublikować materiał pod pseudonimem lub anonimowo ma obowiązek jasno to zaznaczyć.

12. Autor ponosi pełną odpowiedzialność za materiał, w przypadku gdy ten narusza prawa osób trzecich.

13. Autor ponosi pełną odpowiedzialność za treść i przekaz opublikowanego materiału.

14. Redakcja zastrzega sobie prawo do niepublikowania dostarczonych materiałów.

15. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dostarczonych materiałach.

16. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania dostarczonych materiałów.

17. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania już opublikowanych materiałów.

18. Redakcja podejmuje ostateczną decyzję, w jakim dziale zostanie opublikowany nadesłany tekst.

19. Redakcja oferuje autorom, których nowe teksty są publikowane co najmniej raz na miesiąc indywidualne profile w zakładce „o nas” portalu.

20. Redakcja, zastrzega sobie prawo, do odmowy utworzenia profilu autora oraz usunięcia profilu autora, jeżeli uzna to za zasadne.

21. Wydawca nie wypłaca wynagrodzenia za dostarczony do redakcji materiał.

22. Wydawca, ani redaktor naczelny nie ponoszą odpowiedzialności za publikowane materiały, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy stanowią inaczej.

23. Poglądy wyrażane przez autorów tekstów, nie są tożsame z poglądami Wydawcy, ani Redakcji.
 

§ 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem URL: „https://aspekty.pl/zasady-publikacji” oraz na życzenie pod adresem e-mail kontakt@aspekty.pl.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów, których jedną ze stron jest wydawca, Redaktor Naczelny lub inna osoba działająca z jego upoważnienia jest sąd właściwy dla siedziby wydawcy.

4. Niniejszy regulamin może ulec zmianie, w związku z tym autorzy zobowiązani są do zapoznania z nim każdorazowo przed nadesłaniem materiału do redakcji.

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.

 

DO GÓRY

zasady publikacji
Kliknij, by otworzyć PDF

O NAS

KONTAKT

ZGŁOŚ PROBLEM

WSPÓŁPRACA

ZASADY PUBLIKACJI

WYMOGI EDYTORSKIE

©  2020 Wszelkie prawa zastrzeżone.
OD MŁODYCH, DLA MŁODYCH